برچسب: دین اسلام

اسلام چیست؟ 0

اسلام چیست؟

اسلام چیست؟ قبل از هر سخنی، باید خداوند را سپاسگزار بود؛ که به ما افتخار داد دین اسلام را پذیرفته و عشق به معبودیتش را در قلبمان بپرورانیم. باید گفت جاذبه ی اسلام آنقدر...