دسته: دین و اندیشه

دروغ از منظر اسلام 0

دروغ از منظر اسلام

دروغ از منظر اسلام دروغ در لغت به معنی حرف بیهوده، ناحق و خلاف واقع است. بنابر این سخن خلاف حقیقت را دروغ می گویند. دروغ یکی از گناهان بزرگ و سرچشمه ی همه...

اسلام هراسی از دیدگاه اسلام 0

اسلام هراسی از دیدگاه اسلام

اسلام هراسی از دیدگاه اسلام اسلام هراسی در لغت به معنی، ترس و نفرت از اسلام و نوعی تعصب و تبعیض غیر منطقی نسبت به اسلام و مسلمانان است. این امر بیشتر مسئله ای...

روزه از دیدگاه اسلام 0

روزه از دیدگاه اسلام

روزه از دیدگاه اسلام روزه در لغت به معنی خودداری کردن و دوری جستن از چیزی است. کسی که روزه میگیرد باید از اذان صبح تا اذان مغرب از انجام چیزی که روزه را...